سر آغاز …

سبک زندگی” بنا دارد قدمی بر دارد برای پاسخ دادن به این پرسش رهبر عزیزمان که”چرا باید به «سبک زندگی» اهمیت داد؟”

می خواهد این دغدغه را داشته باشد که برای پیشرفت همه جانبه ی اسلامی، برود سراغ الگوهای بومی.

و کمک کند به شکل گیری یک تمدن نوین اسلامی..

برای شروع هم وارد متن زندگى شهدا شده است.

متن زندگی شهدا می تواند، سبک دل نشینی باشد برای زندگی همه مان.